Algemene voorwaarden Beauty by Shaella

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichte en de te verrichten behandelingen door Beauty by Shaella.  
Om onduidelijkheden tegen te gaan en ervoor te zorgen dat jij als cliënt goed geïnformeerd bent voorafgaand aan een behandeling bij ons; Hebben wij zowel voor jou als ons duidelijke huisregels en voorwaarden opgesteld zodat je vooraf duidelijk weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten tijden en na de behandeling. 

  1. Algemeen
  2. Afspraken
  3. Betalingen
  4. Persoonsgegevens en privacy
  5. Geheimhouding
  6. Aansprakelijkheid
  7. Garantie
  8. Beschadiging en diefstal
  9. Klachten
  10. Behoorlijk gedrag

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en cliënt waarop Beauty by Shaella deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Afspraken

De cliënt moet verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Beauty by Shaella melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Wil je een afspraak annuleren? Dan dien je dit schriftelijk/telefonisch kenbaar te maken aan Beauty by Shaella. Met schriftelijk/telefonisch wordt bedoeld; Per telefoon: 0658977908, per e-mail: info@beautybyshaella.nl of via Whatsapp: 0658977908. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag Beauty by Shaella de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geldbedrag in rekening brengen.

3. Betalingen

Beauty by Shaella vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beauty by Shaella vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon en op de website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling en eventuele producten direct ter plekke te voldoen.

4. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Beauty by Shaella vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty by Shaella aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

5. Geheimhouding

Beauty by Shaella is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty by Shaella verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

Let op dat het na de behandeling kan voorkomen dat je ogen geïrriteerd raken door de wimperextensions en/of andere producten die wij gebruiken tijdens een behandeling. Elke behandeling is dan ook geheel op eigen risico!

Beauty by Shaella is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty by Shaella is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty by Shaella is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

7. Garantie

Beauty by Shaella geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

De garantie voor wimperextensions vervalt indien:

* De cliënt de wimpers heeft laten onderhouden door een andere wimperstudio.

* De cliënt aan de wimpers heeft getrokken of hevig in de ogen heeft gewreven.

* De cliënt andere producten dan door Beauty by Shaella geadviseerd heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

* De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimpers, zoals gezamenlijk is doorgenomen tijdens de behandeling niet (volledig) heeft opgevolgd.

* De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

* De cliënt make-up / mascara heeft gebruikt op de wimperextensions.

8. Beschadiging en diefstal

Beauty by Shaella heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beauty by Shaella. Indien een klacht gegrond is, zal Beauty by Shaella de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty by Shaella het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren of vroegtijdig de behandeling stop te zetten. Onder opgaaf van redenen. De afspraak dient wel volledig betaald te worden.